آخرین اخبار : 

مسابقه دومینو روز اول عیدنوروز

More »

مسابقه سازه های ماکارونی

More »

المپیاد نانو

More »

کتابخانه

More »

سمینار ترویجی توانا

More »

آموزش عملی با دستگاه ههای نانو

More »

مسابقه نجات تخم مرغ

More »

سمینار ترویجی توانا ( نانو)

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه علمی \\

More »

برگزیدگانهفدهمینجشنواره خوارزمی

More »

مسابقه علمی\\

More »

بازید مدیر آموزش و پرورش در هفته پژوهش

More »

 

آموزش تصویرخوانی/ تصویرنویسی ونگارش

آموزش تصویرخوانی/ تصویرنویسی ونگارش

جشنوارۀ نوجوان خوارزمی در رشتۀ زبان وادبیات فارسی در سه بخش  به شرح زیر برگزار می شود.

 بخش نخست :تصویرخوانی (بین۷- ۱۳سطر(

۱) ابتدا دانش آموز عنوانی کوتاه، مناسب وزیبا برای تصویر انتخاب می کند.

۲)توجه به جزئیات:  در این مرحله دانش آموز هرآنچه را که از برون تصویر مشاهده می کند وهرآنچه

را که از درون تصویر (پس زمینۀ تصویر) می بیند ومخیل می کند، در قالب یک یا دوبند به صورت انشایی

وکاملاً آزاد وخلاقانه وباتوجه به ارتباط عناصر وپیکرۀ تصویر وبدون توجه به ساختار کتاب(مقدمه، بدنه

ونتیجه) می نویسد. (بین ۵- ۸ سطر)

۳) پیام تصویر: در این مرحله دانش آموز پیام ویا پیام هایی که از تصویر برداشت می کنددر یک بند

( بین ۲- ۵ سطر ) می نویسد.

بخش دوم: نگارش (مجموع بین ۱۵- ۲۰ سطر(

۱) ابتدا دانش آموز از تصویر ارائه شده، یک «موضوع کلی» انتخاب می کند.

۲) دانش آموز برای موضوع انتخابی خود،به روش بارش مغزی ، با توجه به تصویر(  برونه و

درونۀ تصویر) معناسازی  وخوشه سازی می کند.

۳) نوشتن بند مقدمه: دانش آموز – آن چه که قرار است در بند تنه بنویسد-  یعنی بخش از

خوشه سازی ها و معناسازی ها را در بند مقدمه ،معرفی کلی می کند. در واقع دانش آموز ،

در این بخش ،مقدمۀ متن خود را می نویسد. به بیان دیگر نویسنده ؛ بخش مقدمه را به معرفی

موضوع و بیان ایدۀ اصلی خود از موضوع اختصاص می دهد.می توان گفت ؛ نویسنده  در بند

مقدمه طرز تفکر وبرداشت خود را از موضوع می نویسد.( بین ۲- ۵ سطر)

۴) نوشتن بند تنه/بدنه: بند تنه بخش اصلی نوشته است.دراین بخش نیازی نیست که دانش آموز

هر آنچه در تصویر می بیند؛ تمام اجزا را را بنویسد.زیرا مشاهدات خودرا از تمام اجزا وعناصر

در بخش تصویرخوانی (توجه به جزئیات) نوشته است.آنچه ارزش دارد؛این است که دانش آموز،

آن سه یا چهار مورد را که از تصویر،معناسازی کلی انجام داده است ودر واقع بخش یا بخش هایی

ازتصویر ،ریز موضوع نوشته اش  در بند های تنه  قرار گرفته است؛ در بند بدنه به صورت جملۀ

موضوع  می نویسد وجملات موضوع را رابا شرح، تفسیر، توضیح، دلیل وتأیید و… تقویت ،پشتیبانی

و حمایت می کند.

   در واقع هریک از معناسازی کلی ، موضوع نوشتۀ فرد در بخش تنه  خواهد بود.به طور مثال اگر

دانش آموزی  یک موضوع کلی انتخابی از تصویر را ،چهار واژه خوشه سازی و معناسازی کرده باشد،

هریک از آن واژه ها؛ موضوع یک بند در بخش بدنه خواهد بود.(بین۹- ۱۳سطر)

۵) بند نتیجه: آخرین بخش نوشتۀ دانش آموز ،بند نتیجه است. در این مرحله دانش آموز می بایست

از نوشته اش جمع بندی تأثیرگذار وتفکر برانگیز داشته باشد. متن تولیدی فرد در پایان  می بایست

فرجام خوش ،تفکربرانگیزوتأثیرگذار باشد.(۲- ۴ سطر)

بخش سوم: خوانش،دانش آموز فقط بخش نگارش را اجرای خوانش داشته باشدو نیازی نیست که

بخش اول نوشته (تصویرنویسی= انتخاب عنوان،توجه به جزئیات وپیام را) بخواند.

ناظرتخصصی کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی

آموزش تصویرخوانی