آخرین اخبار : 

مسابقه دومینو روز اول عیدنوروز

More »

مسابقه سازه های ماکارونی

More »

المپیاد نانو

More »

کتابخانه

More »

سمینار ترویجی توانا

More »

آموزش عملی با دستگاه ههای نانو

More »

مسابقه نجات تخم مرغ

More »

سمینار ترویجی توانا ( نانو)

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه علمی \\

More »

برگزیدگانهفدهمینجشنواره خوارزمی

More »

مسابقه علمی\\

More »

بازید مدیر آموزش و پرورش در هفته پژوهش

More »

 

تشکیل انجمن علمی و پژوهشی در مدارس

چگونگی تشکیل انجمن های علمی وپژوهشی در مدارس

۱-دانش اموزانی که به تشخیص شورای دبیران واحدهای آموزشی ازتوانایی واستعدادوعلاقه به مطالعه وتحقیق برخوردارباشند.

۲- دانش اموزانی که درمسابقات علمی-فرهنگی وهنری-تحقیقات وآزمایشگاهی موفق به اخذرتبه شده اند.

۳- دانش اموزان واجدشرایط شرکت درکلیه مراحل جشنواره خوارزمی والمپیادها

۴-دانش اموزانی که درهرپایه ورشته تحصیلی دارای رتبه های اول تاپنجم درسطح مدارس باشند.

دستورالعمل انجمن های علمی-پژوهشی دانش آموزان

۱-حداقل اعضاء انجمن های علمی باید۵ نفرباشد.

۲-سرپرستی وعنوان انجمن رایکی ازدبیران همان رشته موردنظربه عهده داشته وآن راهدایت نمایدوبرحسب

 موردبارای اعضاءانجمن وتاییددبیرمربوطه وبا رعایت ضوابط به یکی ازدانش آموزان عضوانجمن سپرده شود.

۳-مدیرواحدآموزشی موظف است دراولین جلسه شورای دبیران براهمیت تشکیل انجمن های علمی پژوهشی دانش آموزان تاکیدنمایدوباتبیین وظایف حداقل سه انجمن علمی رابااولویت انجمن پژوهشی  وظرفیت های موجود باکمک دبیران مربوطه درمدرسه شناسایی،راه اندازی،حمایت وهدایت نماید.

۴-مدیرواحدآموزشی ودبیران دروسی که انجمن علمی-پژوهشی درآن درس تشکیل ویا طرحی انجام شده است بایدشرایط کلاس وتدریس درس مربوطه رابه گونه ای برنامه ریزی نمایندکه عملکرددانش آموزان عضوانجمن درداخل کلاسها

بازخوانی شده وبرای دانش آموزان دیگرایجادانگیزه وجذابیت نماید.

۵-انجمن دانش آموزی علمی- پژوهشی بایدنشست های منظمی ماهانه با اعضاءخودداشته وهمچنین عملکردویافته های خودراحداکثرسه ماهانه بادانش آموزان مدرسه به بحث وتبادل نظربگذارند. 

۶-خروجی یافته هاوعملکردانجمن بایدتحویل پژوهشسرای منطقه شود. در ضمن یکنفر از دانش آموزان بعنوان رابط پژوهشسرا و مدرسه معرفی گردد .

۷-فعال نمودن یک وبلاگ علمی یافضایی درسایت مدرسه به نام انجمن وجذب مخاطبان بااسنادومدارک مربوطه جزو الزامات عملکرد انجمن می باشد.

مدیران محترم ترتیبی اتخاذ نمایند که در مراسم صبحگاه اطلاع رسانی وتا اول آبان ماه ، انجمن ها تشکیل و عملکرد را کتبا به پژوهشسرا ی دانش آموزی جابربن حیان جیرفت ارسال نمایند