آخرین اخبار : 

مسابقه دومینو روز اول عیدنوروز

More »

مسابقه سازه های ماکارونی

More »

المپیاد نانو

More »

کتابخانه

More »

سمینار ترویجی توانا

More »

آموزش عملی با دستگاه ههای نانو

More »

مسابقه نجات تخم مرغ

More »

سمینار ترویجی توانا ( نانو)

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه علمی \\

More »

برگزیدگانهفدهمینجشنواره خوارزمی

More »

مسابقه علمی\\

More »

بازید مدیر آموزش و پرورش در هفته پژوهش

More »

 

ایده یابی

 

سرمایه خواسته

۱-مسأله یابی                           

   2-ایده یابی

مسأله چیست؟

 

الف – زمانی که فرد مشکلی را احساس می کند وسعی می کند آن را حل کند مسأله یا مسائلی پدیدار می شود؟

 

ب – مشکل کلی، پیچیده و مبهم است، اما مسأله دقیق، معین و در مورد موضوعی خاص می باشد.

روش مسأله یابی در پژوهش دانش آموزی

الف- مشکل یابی:

* ابتدا یک دفترچه یادداشت برای خود تهیه کنید.

* به اطراف خود به گونه ای نگاه کنید که مشکلات را ببینید و آن ها را یادداشت نمایید.

* مشکلاتی را که دوستان، خویشاوندان و آشنایان با آن برخورد کرده اند بپرسید و آن هارا یادداشت نمایید.

 

مسأله یابی

روشمسألهیابیدرپژوهشدانشآموزی

الف –  مشکل یابی:

* خودتان از مکان های مختلف از قبیل بیمارستان ها، کارگاه های تولیدی و کارخانجات،مزارع کشاورزی ، گلخانه ها، دامپروری ، مرغداری ها،زنبور داری هاو……………………. بازدید نموده و مشکلات موجود را ببینید و  بپرسید و سپس یادداشت نمایید.

 

– بررسی اینکه قبلاً مشکل حل نشده باشد:

ب – بجستجو در منابع مختلف از قبیل کتاب، متخصصان رشته مرتبط و اینترنت )جستجوی معمولی و پیشرفته و نیز در سایت های ثبت اختراعات، جشنواره های مرتبط و …(

 

تکنیک حل مسأله

مراحل

الف – بررسی پیشینه تحقیق

ب –  ایده یابی برای حل مسأله

ج – ارائه چند فرضیه

د -بررسی فرضیه ها و گزینش بهترین با روش علمی

ه – گام نهادن در مسیر حل مسأله بر اساس فرضیه منتخب

ر –  تحلیل نتایج، بحث و نتیجه گیری

ایده یابی

تکنیک طوفان ذهنی )فکری(

پیشنهاد چند قانون:

-antkad هزار وام

ب –  ایده های غیر معمول، مطلوب تر

ج –  هر چه تعداد ایده ها بیشتر باشد بهتر است.

– به ترکیبی از بهبود EIDE انتخاب کلید است .

                       

روش انجام تکنیک:

الف-  تعداد اعضای هر گروه بین ۸ تا ۱۲ نفر

ب -تعیین یک رئیس و یک دبیر برای هر گروه

ج –  تفهیم قوانین چهار گانه به هر گروه

د –  انتخاب یک موضوع برای هر گروه

ه – اختصاص زمان حداکثر ۴۵ دقیقه به هر گروه

ر –  در صورت تمایل ضبط جلسه )ویدیویی یا صوتی(

ز -در پایان تجزیه و تحلیل ایده ها و گزینش بهترین آن ها                                             با تشکر از توجه شما